پوشش های بیمه درمان انفرادی


بیمه سامان یکی از معدود شرکت‌های بیمه است که علاوه بر ارائه بهترین و مناسبترین شرایط بیمه درمان گروهی، اقدام به عرضه بیمه تکمیلی انفرادی نموده است. بیمه تکمیلی انفرادی سامان در طرح‌های مختلفی شامل طرح پایه، طرح اقتصادی، طرح منتخب، طرح ویژه، طرح جامع و طرح ممتاز ارائه شده است.

کلیه مبالغ نوشته شده در لیست، به ریال می باشد

توضیحات
اقتصادی سامان
منتخب سامان
ویژه سامان
جامع سامان
ممتاز سامان
مهر سامان
سروش سامان
شمیم سامان
وصال سامان
عقیق سامان
بستری و جراحی
بیشتر ... - جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
تبصره: اعمال جراحی Day Care به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی، کمتر از یک روز باشد.
- هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بیمارستان ها)

اقتصادی سامان
30,000,000
ریال

منتخب سامان
50,000,000
ریال

ویژه سامان
80,000,000
ریال

جامع سامان
150,000,000
ریال

ممتاز سامان
375,000,000
ریال

مهر سامان
30,000,000
ریال

سروش سامان
50,000,000
ریال

شمیم سامان
80,000,000
ریال

وصال سامان
150,000,000
ریال

عقیق سامان
375,000,000
ریال
30,000,000
50,000,000
80,000,000
150,000,000
375,000,000
30,000,000
50,000,000
80,000,000
150,000,000
375,000,000
اعمال جراحی
بیشتر ... ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي و ﻧﺨﺎع و ...

اقتصادی سامان
60,000,000
ریال

منتخب سامان
100,000,000
ریال

ویژه سامان
160,000,000
ریال

جامع سامان
300,000,000
ریال

ممتاز سامان
750,000,000
ریال

مهر سامان
60,000,000
ریال

سروش سامان
100,000,000
ریال

شمیم سامان
160,000,000
ریال

وصال سامان
300,000,000
ریال

عقیق سامان
750,000,000
ریال
60,000,000
100,000,000
160,000,000
300,000,000
750,000,000
60,000,000
100,000,000
160,000,000
300,000,000
750,000,000
جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

اقتصادی سامان
15,000,000
ریال

منتخب سامان
20,000,000
ریال

ویژه سامان
30,000,000
ریال

جامع سامان
50,000,000
ریال

ممتاز سامان
50,000,000
ریال

مهر سامان
15,000,000
ریال

سروش سامان
20,000,000
ریال

شمیم سامان
30,000,000
ریال

وصال سامان
50,000,000
ریال

عقیق سامان
50,000,000
ریال
15,000,000
20,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
15,000,000
20,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
پاراکلینیکی گروه 1
بیشتر ... جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری

اقتصادی سامان
3,000,000
ریال

منتخب سامان
5,000,000
ریال

ویژه سامان
8,000,000
ریال

جامع سامان
15,000,000
ریال

ممتاز سامان
20,000,000
ریال

مهر سامان
3,000,000
ریال

سروش سامان
5,000,000
ریال

شمیم سامان
8,000,000
ریال

وصال سامان
15,000,000
ریال

عقیق سامان
20,000,000
ریال
3,000,000
5,000,000
8,000,000
15,000,000
20,000,000
3,000,000
5,000,000
8,000,000
15,000,000
20,000,000
پاراکلینیکی گروه 2
بیشتر ... جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری – PFT)، نوار عضله EMG، نوار عصبNCV ، نوار مغز EEG، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم

اقتصادی سامان
1,500,000
ریال

منتخب سامان
2,500,000
ریال

ویژه سامان
4,000,000
ریال

جامع سامان
7,500,000
ریال

ممتاز سامان
10,000,000
ریال

مهر سامان
1,500,000
ریال

سروش سامان
2,500,000
ریال

شمیم سامان
4,000,000
ریال

وصال سامان
7,500,000
ریال

عقیق سامان
10,000,000
ریال
1,500,000
2,500,000
4,000,000
7,500,000
10,000,000
1,500,000
2,500,000
4,000,000
7,500,000
10,000,000
آزمایشگاهی
بیشتر ... ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی

اقتصادی سامان
1,000,000
ریال

منتخب سامان
2,000,000
ریال

ویژه سامان
5,000,000
ریال

جامع سامان
7,500,000
ریال

ممتاز سامان
10,000,000
ریال

مهر سامان
1,000,000
ریال

سروش سامان
2,000,000
ریال

شمیم سامان
5,000,000
ریال

وصال سامان
7,500,000
ریال

عقیق سامان
10,000,000
ریال
1,000,000
2,000,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
ویزیت دارو
بیشتر ... جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ، صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول)

اقتصادی سامان
1,000,000
ریال

منتخب سامان
2,000,000
ریال

ویژه سامان
5,000,000
ریال

جامع سامان
8,000,000
ریال

ممتاز سامان
10,000,000
ریال

مهر سامان
1,000,000
ریال

سروش سامان
2,000,000
ریال

شمیم سامان
5,000,000
ریال

وصال سامان
8,000,000
ریال

عقیق سامان
10,000,000
ریال
1,000,000
2,000,000
5,000,000
8,000,000
10,000,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
8,000,000
10,000,000
اعمال مجاز سرپایی
بیشتر ... جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی

اقتصادی سامان
1,500,000
ریال

منتخب سامان
2,500,000
ریال

ویژه سامان
5,000,000
ریال

جامع سامان
10,000,000
ریال

ممتاز سامان
20,000,000
ریال

مهر سامان
1,500,000
ریال

سروش سامان
2,500,000
ریال

شمیم سامان
5,000,000
ریال

وصال سامان
10,000,000
ریال

عقیق سامان
20,000,000
ریال
1,500,000
2,500,000
5,000,000
10,000,000
20,000,000
1,500,000
2,500,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ
بیشتر ... ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ، ارتودنسی، دندان مصنوعی و جراحی لثه)

اقتصادی سامان
1,000,000
ریال

منتخب سامان
2,000,000
ریال

ویژه سامان
5,000,000
ریال

جامع سامان
10,000,000
ریال

ممتاز سامان
10,000,000
ریال

مهر سامان
1,000,000
ریال

سروش سامان
2,000,000
ریال

شمیم سامان
5,000,000
ریال

وصال سامان
10,000,000
ریال

عقیق سامان
10,000,000
ریال
1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
جبران هزینه انتقال بیمار داخل شهر و بیرون شهری

اقتصادی سامان
2,000,000
ریال

منتخب سامان
3,000,000
ریال

ویژه سامان
4,000,000
ریال

جامع سامان
5,000,000
ریال

ممتاز سامان
5,000,000
ریال

مهر سامان
2,000,000
ریال

سروش سامان
3,000,000
ریال

شمیم سامان
4,000,000
ریال

وصال سامان
5,000,000
ریال

عقیق سامان
5,000,000
ریال
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
سمعک

اقتصادی سامان
0
ریال

منتخب سامان
0
ریال

ویژه سامان
0
ریال

جامع سامان
0
ریال

ممتاز سامان
0
ریال

مهر سامان
1,500,000
ریال

سروش سامان
2,500,000
ریال

شمیم سامان
4,000,000
ریال

وصال سامان
6,000,000
ریال

عقیق سامان
10,000,000
ریال
0
0
0
0
0
1,500,000
2,500,000
4,000,000
6,000,000
10,000,000
عیوب انکساری دو چشم

اقتصادی سامان
0
ریال

منتخب سامان
0
ریال

ویژه سامان
0
ریال

جامع سامان
0
ریال

ممتاز سامان
0
ریال

مهر سامان
6,000,000
ریال

سروش سامان
10,000,000
ریال

شمیم سامان
16,000,000
ریال

وصال سامان
20,000,000
ریال

عقیق سامان
30,000,000
ریال
0
0
0
0
0
6,000,000
10,000,000
16,000,000
20,000,000
30,000,000
نازایی

اقتصادی سامان
0
ریال

منتخب سامان
0
ریال

ویژه سامان
0
ریال

جامع سامان
0
ریال

ممتاز سامان
0
ریال

مهر سامان
15,000,000
ریال

سروش سامان
20,000,000
ریال

شمیم سامان
30,000,000
ریال

وصال سامان
50,000,000
ریال

عقیق سامان
50,000,000
ریال
0
0
0
0
0
15,000,000
20,500,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
هزینه بر حسب بازه های سنی به ریال
رده سنی ۰ تا ۱۵ سال

اقتصادی سامان
3,542,500
ریال

منتخب سامان
5,597,150
ریال

ویژه سامان
7,793,500
ریال

جامع سامان
9,706,450
ریال

ممتاز سامان
11,194,300
ریال

مهر سامان
3,797,560
ریال

سروش سامان
5,979,740
ریال

شمیم سامان
8,388,640
ریال

وصال سامان
10,584,990
ریال

عقیق سامان
12,285,390
ریال
3,542,500
5,597,150
7,793,500
9,706,45
11,194,300
3,797,560
5,979,740
8,388,640
10,584,990
12,285,390
رده سنی ۱۶ تا ۵۰ سال

اقتصادی سامان
7,085,000
ریال

منتخب سامان
11,194,300
ریال

ویژه سامان
15,587,000
ریال

جامع سامان
19,412,900
ریال

ممتاز سامان
22,388,600
ریال

مهر سامان
7,595,120
ریال

سروش سامان
11,959,480
ریال

شمیم سامان
16,777,280
ریال

وصال سامان
21,169,980
ریال

عقیق سامان
24,570,780
ریال
7,085,000
11,194,300
15,587,000
19,412,900
22,388,600
7,595,120
11,959,480
16,777,280
21,169,980
24,570,780
رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال

اقتصادی سامان
8,502,000
ریال

منتخب سامان
13,433,1600
ریال

ویژه سامان
18,704,400
ریال

جامع سامان
23,295,480
ریال

ممتاز سامان
26,866,320
ریال

مهر سامان
9,114,144
ریال

سروش سامان
14,351,376
ریال

شمیم سامان
20,132,736
ریال

وصال سامان
25,403,976
ریال

عقیق سامان
29,484,936
ریال
8,502,000
13,433,1600
18,704,400
23,295,480
26,866,320
9,114,144
14,351,376
20,132,736
25,403,976
29,484,936
رده سنی ۶۱ تا ۷۰ سال

اقتصادی سامان
10,627,500
ریال

منتخب سامان
16,791,450
ریال

ویژه سامان
23,380,500
ریال

جامع سامان
29,119,350
ریال

ممتاز سامان
33,582,900
ریال

مهر سامان
11,392,6800
ریال

سروش سامان
17,939,220
ریال

شمیم سامان
25,165,920
ریال

وصال سامان
31,754,970
ریال

عقیق سامان
36,856,170
ریال
10,627,500
16,791,450
23,380,500
29,119,350
33,582,900
11,392,6800
17,939,220
25,165,920
31,754,970
36,856,170

 فرانشیز کلیه طرح ها 10 % می باشد.
*بیمه گذار درصورت داشتن هریک شرایط زیر مشمول اخذ10% تخفیف برروي مبلغ حق بیمه می گردد.
- بیمه گذار داراي بیمه نامه عمر سامان بوده یا بصورت همزمان اقدام به خرید بیمه نامه عمر نماید.
- درصورتی که بیمه گذار، حق بیمه را بصورت نقدي (یکجا) پرداخت نماید.
تذکر : لازم به ذکر است، میزان تخفیف قابل ارائه در صورت داشتن موارد فوق الذکر حداکثر 10% خواهد بود
- در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه 3 نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مشمول 15% تخفیف ( مازاد بر تخفیف قبل) خواهد شد.

  • دوره انتظار جهت استفاده از بند زایمان 9 ماه و جهت استفاده از بند جراحی 3 ماه می باشد
  • در صورتی که بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه (تامین اجتماعی یا ...) باشد نرخ حق بیمه با 18% اضافه نرخ محاسبه می گردد.
  • کلیه اعمال زیبایی و جراحی های مربوط به اضافه وزن از قبیل اسلیو معده، بای پس معده و ... و همچنین تعویض مفصل زانو جزء استثنائات این بیمه نامه می باشد

لطفا از طریق فرم زیر بیمه مشخصات خود و بیمه مورد نظرتان را انتخاب نمایید تا با شما تماس گرفته شود